Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

30

март 2021

Застраховката обезпечава интересите на възложителите по договори за обществени поръчки

Новина

Евроинс Гърция в партньорство с A First и South British Capital, стартира продажбата на застраховка „Гаранция” на територията на Гърция. Тази застраховка е специфична и се сключва под формата на тристранен договор между възложител, изпълнител и застраховател.

Застраховка „Гаранция” не може да съществува самостоятелно и се явява неразделна част към подписан договор за изпълнение на обществена поръчка. Срокът на валидност на застраховката, за разлика от други стандартни застраховки, може да бъде различен от една година. Рисковете, които Евроинс Гърция ще застрахова първоначално са до размер на 50,000 евро, а приходите от продажби се очаква да надхвърлят 2 млн. евро на годишна база.

Застраховка „Гаранция” представлява безусловен и неотменим ангажимент, поет от застрахователя  и изпълнителя, относно изплащане на обезщетение на възложителя на обществена поръчка в размер до застрахователната сума, в случай че изпълнителят не е изпълнил изцяло, изпълнил е частично, или е изпълнил в несъответствие с договора своите гарантирани задължения.

Потенциалните клиенти на Евроинс Гърция по тази застраховка имат възможност да договорят покрития по следните четири риска:

• “Гаранция за участие в търг”

•  “Гаранция за добро изпълнение”

• “Гаранция за авансово плащане”

•  “Гаранция за следдоговорно задължение”.

Застраховка „Гаранция” има следните предимства пред банкова гаранция :

•  по-ниски разходи

•  без блокиране на парични средства

•  без залог на активи и ипотека.

Застраховка „Гаранция” е подходяща за  публични и секторни възложители на обществени поръчки, като министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт, кметства, общини, държавни институции, агенции, комисии, болници и др; публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с водоснабдяване, енергетика, транспорт, пощенски услуги и др.; строителни компании, архитектурни бюра, ИТ компании и др.