ОПОВЕСТЯВАНЕ по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

На основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК представяме на Вашето внимание Търгово предложение на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД до останалите акционери на „ЗД ЕВРОИНС” АД, одобрено с решение на КФН по Протокол № 52 от 11.07.2017г. и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК. 

С търговото предложение „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЗД ЕВРОИНС” АД. Търговият предложител „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД притежава пряко 14 834 631 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, представляващи 90.07 на сто от капитала на „ЗД ЕВРОИНС” АД. Търговото предложение се отнася за 100% от акционерния капитал на „ЗД ЕВРОИНС” АД. Предложената цена от предложителя за една акция е 1,30 лева.

Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК са публикувани на 13 юли 2017 г. в посочените в търговото предложение централни ежедневници “24 часа” и “Капитал Дейли”. Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК са достъпни  в адреса на управление на „ЗД ЕВРОИНС” АД в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43 и на интернет страницата му www.euroins.bg, както и в офиса на упълномощения инвестиционен посреднк „Евро-Финанс“ АД, находящ се в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, и на интернет страницата му  www.eurofinance.bg. 

Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК са достъпни и на адреса на управление на търговия предложител „Евроинс Иншурънс Груп“ АД в гр. София 1592, бул. Христофор колумб № 43. Обратно горе