Корпоративно съобщение

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с изтичане на срока на търговото предложение на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД за закупуване акциите на останалите акционери на „ЗД ЕВРОИНС” АД, на основание чл. 157 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, Ви уведомяваме за резултата от приключилото търгово предложение.

Пълният текст на уведомлението ще намерите в прикаченият файл по-долу.


Обратно горе