Корпоративно съобщение

УВЕДОМЛЕНИЕ

С входящ номер 4851/4 от 11.07.2017 г.  в деловодството на „ЗД Евроинс“ АД постъпи търговото предложение от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД до останалите акционери на „ЗД Евроинс“ АД с технически корекции. Техническите корекции не оказват влияние върху предложената цена от предложителя за една акция – 1.30 лв.

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по коригираното търгово предложение.


Обратно горе